Stadgar

Stadgar för Trappan i Obbola kooperativ hyresrättsförening antagna vid konstituerande stämma den 1 februari 2004.

§1 Firma….

Föreningens firma är Trappan i Obbola kooperativ hyresrättsförening.

§2 Ändamål

Trappan kooperativa hyresrättsförening har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att upplåta bostadslägenheter med kooperativ hyresrätt. För ändamålet skall föreningen hyra och äga bostadsfastigheter. Föreningen skall även bedriva annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet. Till exempel skall föreningen erbjuda medlemmarna olika slags tjänster i anslutning till deras boende.

§3 Säte

Föreningen har sitt säte i Obbola, Umeå kommun.

§4 Medlemskap

Till medlem antas sökande som anmält intresse för att bli hyresgäst hos föreningen och i övrigt kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut. Innan medlem tilldelas lägenhet skall två från styrelsen träffa medlem för att utröna huruvida vi kan erbjuda rätt boendeform.

§5 Medlemsinsats

Varje medlem skall delta i föreningen med en insats om 200kr, eller till det lägre belopp som årsstämman fastställer. Återbetalning av erlagd medlemsinsats skall ske i enlighet med 2:a kapitlet lagen om kooperativ hyresrätt. En avgående medlem har inte rätt att få tillbaka ett högre belopp än det som denne betalat in till föreningen som insatser.

§6 Upplåtelseinsats

I samband med att föreningen upplåter en lägenhet, skall medlemmen erlägga en upplåtelseinsats med det belopp som stämman fastställt. Om styrelsen finner skäl härför, äger föreningen rätt att efter ansökan hos Länsstyrelsen ta ut förskott på upplåtelseinsatsen.

§7 Årsavgift

För övriga administrativa omkostnader skall varje medlem erlägga en årsavgift, vars storlek stämman årligen fastställer, dock högst 200kr. Avgiften skall betalas på det sätt som styrelsen fattar beslut om.

§8 Medlemmens åliggande

Föreningen medlemmar skall själva svara för smärre underhåll av den egna lägenheten samt skötsel av gemensamma utrymmen i sådan omfattning som föreningsstämman beslutar om. Medlemmarna skall – efter förmåga – delta i sådana aktiviteter som föreningen med stöd av§ 2 samt 18 beslutar om. I den mån medlemmar väljer att överlåta visst underhåll- eller tjänsteansvar enligt dessa stadgar till andra medlemmar, skall detta meddelas styrelsen och regleras i den ordning styrelsen beslutar.

§9 Lägenhetsunderhåll

För samtliga lägenheter och lokaler skall en gemensam fond finnas för underhållet av lokaliteterna. Medlemmar boende i bostad som föreningen upplåter har dock enskilt betalningsansvar för underhålls- och reparationskostnader som uppkommer vid oaktsamhet och onormal förslitning. Till bostaden räknas: • Rummens väggar, golv och tak. • Inredning i kök, badrum och övriga utrymmens tillhörande lägenheten • Glas i fönster och dörrar • Lägenhetens ytter- och innerdörrar Skador som uppkommer på grund av brand eller vattenskada, skall den kooperativa hyresgästen själv svara för, om inget annat följer av lagen om kooperativ hyresrätt. Utifrån de rekommendationer för periodiskt underhåll som föreningsstämman fastställer får den gemensamma fonden disponeras och i anspråktas för lägenhetsunderhåll på sätt som styrelsen beslutar om. Då hyresförhållande upphör, har föreningen rätt att kvitta fordran som föreningen har på medlemmen och som härrör från hyresförhållandet, mot de medel som medlemmen har innestående hos föreningen.

§10 Fastighetsunderhåll

Om föreningen väljer att vara ägare till hela eller delar av fastighetsbeståndet skall styrelsen upprätta en underhållsplan för genomförande av underhållet av det föreningsägda fastighetsbeståndet. För att kunna fatta beslut om hyrans storlek skall styrelsen upprätta en årlig budget för planerat underhålls- och reparationsarbete och därmed säkerställa att erforderliga resurser finns för att trygga underhållet av föreningens fastigheter och dess kringytor. Därtill skall styrelsen årligen besikta föreningens egendom.

§11 Hyran

Den kooperativa hyresgästen skall betala den hyra som föreningen årligen bestämmer. Hyressättningen skall grundas på föreningens självkostnader, vilka skall fördelas på av föreningen uthyrda lokaler och bostadslägenheter. Hyrorna för de enskilda bostadslägenheterna skall fastställas av styrelsen utifrån dess inbördes bruksvärde enligt sådana hyressättningsprinciper som föreningsstämman fastställt. I hyran skall avsättning till gemensam underhåll- och reparationsfond för lägenheterna ingå med ett årligt belopp som fastställs av föreningsstämman. Om fastigheten(erna) ägs av hyreskooperativet skall underhålls- och reparationsarbeten av fastighet(er) och kringytor värdesäkras och finansieras på samma sätt som nämns under § 10 Fastighetsunderhåll. Fonderade medel för underhåll och reparation tillhör föreningen och tillkommer den enskilde lägenhetsinnehavaren endast om föreningen träder i likvidation och disponeras då i enlighet med vad som sägs under § 28 Likvidation i dessa stadgar.

§12 Upphörande av medlemskap

Medlem som avser att utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. I samband med att den kooperativa hyresgästen sagt upp sitt medlemskap, har även hyresavtalet sagts upp, även om detta inte framgår av handlingen. Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar tidigast tre månader från at medlemskapet, eller hyresavtalet sagts upp. Bryter medlem mot stadgarm skadar föreningen, eller motverkar dess intressen eller i övrigt förverkat sin hyresrätt enligt 3 kap. 11§ i lagen om kooperativ hyresrätt, och inte inrättar sig efter erhållen skriftlig varning från styrelsen, kan han uteslutas från föreningen. Beslut om varning eller uteslutning skall fattas av styrelsen och skriftligen tillställas medlemmen.

§13 Styrelsen och firmateckning

Styrelsen skall bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter samt minst 2 och högst 4 suppleanter. Suppleanter inträder i den ordning de blivit valda. Styrelseledamöter väljs på 2 år i taget, med undantag för den första årsstämman där 3 ledamöter väljs på 1 år. Suppleanter väljs på 1 år i taget. Föreningens firma tecknas av styrelsen samt av dem styrelsen utser, två i förening. Om föreningen utser VD skall denne ingå i styrelsen. Utöver verksamhetsplan och årsbudget skall styrelsen hänskjuta frågor av principiell art eller av större ekonomisk betydelse till föreningsstämman för beslut.

§14 Revisorer

Föreningsstämman skall årligen vid ordinarie stämma välja två revisorer och två suppleanter för granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper. Om föreningen är ägare av fastigheten(erna) skall en av revisorerna vara auktoriserad.

§15 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§16 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovsningshandlingarna till revisorerna senast den 1 februari och revisorerna skall senast den 1 mars skriftligen avge sin revisionsberättelse till styrelsen.

§17 Valberedning

Föreningsstämman skall årligen vid ordinarie stämma utse en valberedning, bestående av 3 ledamöter, varav en skall utses som sammankallande. Valberedningen har till nästkommande ordinarie stämma att föreslå kandidater till de uppdrag, till vilka innehavare skall väljas. Medlemmar kan till den 1 februari till valberedningen lämna nomineringar på lämliga personer för uppdrag inom föreningen.

§18 Medlemsmöten och medlemsverksamhet

Det ankommer på styrelsen att, i sådana former som medlemmarna finner lämpligast, tillhandahålla service och sådana tjänster som befrämjar föreningens ändamål. För sådan verksamhet skall styrelsen årligen upprätta en verksamhetsplan. Styrelsen skall aktivt verka för at stärka medlemmarnas sociala nätverk som engagemang i föreningens verksamhet. Styrelsen kan besluta arbetsgrupper som verkar enlighet med den fastställda verksamhet kunna utföra tjänstebyten i sådana former som föreningsstämman fattat beslut om. För löpande medlemskontakter, skall styrelsen hålla minst två medlemsmöten per år.

§19 Ordinarie stämma

Ordinarie stämma hålles senast den 15 april. Om styrelsen, revisorerna eller minst en tiondel av samtliga medlemmar skriftligen så påfordrar, skall extra stämma avhållas, vilken styrelsen skall utlysa. Kallelse skall se genom skriftligt meddelande till varje medlem senast 2 veckor före ordinarie och senast 1 vecka före extra stämma. Kallelsen skickas tidigast fyra veckor före stämman.

§20 Dagordning vid föreningens stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande för stämman
 2. Val av sekreterare
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet, tillika rösträknare
 4. Godkännande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse till stämman utgått i behörig ordning
 6. Fråga om stämman är beslutsmässig
 7. Styrelsens årsredovisning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Beslut om fastställande av resultat. Och balansräkning
 10. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Bestämmande om arvode för styrelsen, revisorer samt övriga arvoden
 13. Val av ordförande i styrelsen
 14. Val av övriga ledamöter samt suppleanter i styrelsen
 15. Val av revisorer och revisorsuppleanter
 16. Val av övriga av styrelsens föreslagna förtroendeuppdrag
 17. Val av valberedning samt sammankallande
 18. Fastställande av årsavgift
 19. Fastställande av verksamhetsplan för nästkommande år
 20. Fastställande av budget
 21. Behandling av motioner
 22. Behandling av ärenden väckta av styrelsen eller vilka enligt lag äger rätt att behandlas vid stämma

  Dagordning vid extra stämma skall uppta ärendena 1-6samt det eller de ärenden för vilkas avgörande stämman hålls.

§21 Motioner till stämman

Samtliga medlemmar äger rätt att lämna motion till ordinarie stämma. Motionerna skall vara skriftliga och tillställas styrelsen senast den 1 februari. Styrelsen skall skriftligen yttra sig över motionerna.

§22 Kallelser och andra meddelanden

Kallelse enligt § 19 till föreningens stämma skall ske per post till den adress medlemmen angivit till föreningen. Andra meddelanden kan anslås i husen eller skickas via automatisk databehandling.

§23 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan den i lag föreskriven avsättning till reservfond har skett, föras i ny räkning, fonderas eller efter beslut på föreningsstämman, delas ut till medlemmarna. Sådan utdelning skall fördelas proportionerligt efter medlemmarnas insats.

§24 Ändring av stadgar

Ändring av dessa stadgar beslutas vid ordinarie föreningsstämma. Förslaget skall biträdas av två tredjedels majoritet av de röstande och fattas av två på varandra följande stämmor, om inte lagen om kooperativ hyresrätt ställer krav på ännu större majoritet. I kallelsen till sådant möte skall tydligt anges ändringsförslaget. Beslut om ändring av 10§ är giltig om det har fattats på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§25 Förlagsinsatser

Förlagsinsatser får efter beslut på föreningsstämman tillskjutas föreningen.

§26 Överlåtelse

Utöver vad som anges i 19§ lagen om kooperativ hyresrätt, är ett beslut om överlåtelse av ett hus som föreningen äger giltig om hyresgästerna i minst två tredjedelar av de lägenheter som upplåtits med kooperativ hyresrätt har fattat sådant beslut på två på varandra följande möten med en ordinarie årsstämma emellan.

§27 Bostadskö

För medlemmar som är sökande till föreningens bostadslägenheter, skall styrelsen upprätta en kö enligt sådana regler som föreningsstämman fastställt.

§28 Likvidation

Träder föreningen i likvidation, skall sedan denna avslutats, de behållna tillgångarna disponeras för återbetalning till medlemmarna i proportion av deras insatser. Har föreningen tecknade förlagsinsatser, skall dessa i första hand lösas in i förhållande till dess storlek.